ƤĦΔŞØ- ƗŇŦ€ŘVƗ€ŴŞ ΜƗŦ €ƗŇ€Μ ĐƗǤƗŦΔŁ €ŘĦΔŁŦ€Ň€Ň ҜöŘƤ€ŘŁØŞ€Ň Μ€ŇŞĆĦŁƗĆĦ€Ň β€ŴỮŞŞŦŞ€ƗŇ


ƤĦΔŞØ- ƗŇŦ€ŘVƗ€ŴŞ ŴƗŦĦ Δ ĐƗǤƗŦΔŁŁ¥ ƤŘ€Ş€ŘV€Đ ĐƗŞ€ΜβØĐƗ€Đ ĦỮΜΔŇ ĆØŇŞĆƗØỮŞŇ€ŞŞ

Bewusstsein ohne Körper -

consciousness without a body

Liebe

love

Angst

fear

Macht und Gott

power and god

Wunsch

wish

Tod

death

Leben

life